top of page

Onderwijs 2021 Sint-Genesius-Rode

BASISSCHOOL DE HOEK

  • OPDRACHTGEVER - MAITRE DE L'OUVRAGE: 

VZW Aartsbisschoppelijke Colleges en Gestichten van de

provincie Brabant

  • LIGGING - LIEU Sint-Genesius-Rode 

  • AARD VAN HET PROJECT - NATURE DU PROJET

Het project heeft betrekking op de verbouwing en uitbreiding van een kleuterschool tot een volwaardige lagere school te Sint-Genesius-Rode.

De grote uitdaging in het project lag hem in de wedstrijdvraag ; hoe de bestaande schoolinfrastructuur aanpassen gestuurd door een snel groeiende leerlingenpopulatie en hoe werken gefaseerd uitvoeren in een in werking blijvende school.

Het eindresultaat is één gebouw - gerealiseerd in meerdere fases - bestaande uit een traditioneel opgebouwde nieuwbouw, een optopping in houtskeletbouw en een verbouwing.  Het gebruik van twee verschillende gevelafwerkingen, t.t.z. witte vezelcementbeplating in combinatie met hout (Afromosia), dragen bij tot het uniforme gebouwvolume.  Het buitenschrijnwerk werd uitgevoerd in aluminium met gekleurde omkaderingselementen die de frivoliteit van een schoolgebouw accentueren.

Daarnaast werden de beperkingen van het hoekperceel aangewend om een ‘landmark’ te realiseren op de site, met een herkenbare en uitnodigende toegang tot de school.

Het bouwprogramma werd mede gestuurd door de fundamentele transformaties die een school vandaag ondergaat, namelijk de uitbouw van geïndividualiseerde leertrajecten die het uitzicht van de klassen verandert.  Op die manier wordt een schoolgebouw meer dan een geheel van klassen ; scholen functioneren als kleine steden met leerstraten en –pleinen, met plekken waar kleinere of grotere groepen kunnen werken,….

Naast de nodige (zorg-) klassen voorziet het project voldoende sanitair, een ruime refter met aanpalende keuken, en een turnzaal. Door de turnzaal te voorzien van een aparte toegang kan deze ook opengesteld worden voor een laagdrempelig, buurtgericht en toegankelijk (sport-) aanbod.

Ook de buitenomgeving werd onder handen genomen.  Met als doel het creëren van uitdagende buitenruimtes waar alle leerlingen spelstimulansen vinden, werden zowel groenzones, verhardingen in rubber, als verhardingen in klinkers voorzien.  Een opgehangen luifelconstructie zorgt voor de nodige beschutting tegen regen en wind.

 

Le projet consiste en la transformation et l'extension d'une école maternelle en une école primaire à part entière à Rhode-Saint-Genèse.

Le grand défi du projet résidait dans l'adaptation  de l'infrastructure scolaire existante en réponse à une croissance de l'établissement scolaire rapide et à la nécessité de réaliser les travaux par phases afin que l'école puisse continuer à fonctionner.

Le résultat final est un seul volume- réalisé en plusieurs phases - composé d'un nouveau bâtiment construit de manière traditionnelle, d'une surélévation à ossature en bois sur le bâtiment existant et d'une extension.  L'utilisation de deux finitions de façade différentes, à savoir un bardage en fibrociment blanc combiné à du bois (Afromosia), contribue à l'uniformité du volume du bâtiment.  Les menuiseries extérieures sont en aluminium avec des cadres colorés qui accentuent la gaieté d'un bâtiment scolaire.

En outre, les limites de la parcelle d'angle ont été utilisées pour créer un "point de repère" sur le site, avec une entrée reconnaissable et accueillante pour l'école.

Le programme de construction a été en partie guidé par l'évolution du système d'apprentissage. Un bâtiment scolaire n'est plus une répétition de classes, il fonctionne comme un petit village avec différentes rues et places d'apprentissage dans lesquels les enfants peuvent évoluer. Ces différents espaces permettent de travailler individuellement ou d'acceuillir de plus grand groupe. 

A côté de ces espaces d'apprentissage, le projet prévoit des installations sanitaires suffisantes, un réfectoire spacieux avec cuisine attenante et un gymnase.

 

Une entrée separée a été prévue pour le gymnase afin de pouvoir l'ouvrir au quartier.

Les espaces extérieurs ont également été réfléchis afin de créer des espaces stimulants où l'ensemble des éléves peuvent jouer. Ceci ce traduit pour différentes zones, revêtues soit de klinkers soit de caoutchou. Un auvent suspendu a également été prévu pour les jours de pluie. 

  • STATUS - STATUT 

 

Voorlopige oplevering : februari 2021

Réception provisoire : février 2021

  • OMVANG - SURFACE  1780 m² 

  • BUDGET :  2.380.628,43 € (excl. BTW en erelonen)

  • PROJECTMEDEWERKERS - AUTEURS DE PROJET :

Maarten Vanthournout, architect - projectverantwoordelike 

Sarah El Yousefy, architecte

Joëlle Bonnet, architecte 

bottom of page